Pozytywne doświadczenia w stosowaniu igieł metalowych z różnych metali w ramach refleksoterapii igłowej, z jednej strony, oraz pozytywne efekty mechanicznego oddziaływania aplikacyjnego, z drugiej strony, istotnie stały się podstawą do opracowania nowego kierunku, łączącego wymienione kierunki w ramach jednolitego fundamentu patogenetycznego, niezbędnego do oceny skuteczności i prognozowania efektów klinicznych przy oddziaływaniu na organizm ludzki zbudowanymi z różnych metali aplikatorów wieloigłowych doktora Lyapko (RMAL).

Metoda oddziaływania polega na wykorzystaniu nie tylko oddziaływania mechanicznego na skórę, ale też miejscowego oddziaływania mikro-galwanizującego, zahaczającego o elementy towarzyszącej skórze tkanki limfoidalnej.

Celem naszej pracy było zbadanie wzajemnych powiązań korelacyjnych i wzajemna ocena czynnikowych wkładów parametrów immunologicznych i dynamiki kryteriów stanu hormonalnego z punktu widzenia ich wzajemnego potencjonowania.

W naszym badaniu wzięło udział 50 zdrowych wolontariuszy obu płci w wieku od 16 do 24 lat. Wolontariusze poddawani byli procedurom fizjoterapeutycznym w postaci aplikacji RMAL. Używane były aplikatory, pokrywające całkowicie podeszwy obu stóp, a także aplikatory na plecy (powierzchnia 1200 cm2). Czas trwania cyklu – 10 codziennych procedur po 20 minut. Pośród kryteriów immunologicznych badano liczebność limfocytów, wyrażających markery CD metodą niebezpośredniej immunofluorescencji z wykorzystaniem wielokanałowych antyciał (MKA) firmy „Diaclone”: CD20, CD4, CD8, CD16, CD25, CD95. Stan hormonalny wolontariuszy oceniano metodą analizy immunologiczno-enzymatycznej (IFA) z zastosowaniem MKA do AKTG, cortisolu, beta-endorfiny.

Wszystkie wyniki poddane zostały opracowaniu statystycznemu metodami statystyki wariacyjnej dla podobnych obserwacji. Wiarygodność różnic oceniano na podstawie kryterium Studenta, wzajemne powiązania między parametrami – za pomocą współczynników korelacji liniowej, stopień wzajemnego wpływu czynników na cechy wynikowe – metodą analizy dyspersyjnej dla kompleksów trzyczynnikowych (dla prób nie ortogonalnych) na podstawie Płochińskiego z zastosowaniem kryterium Fischera. Przy badaniu ogólnego czynnikowego wkładu kompleksu trzyczynnikowego ATG, cortisolu i beta-endorfiny stwierdzono, że najbardziej integralny kompleks wpływa na poziom markera apoptotycznego CD95, marker aktywacji IKK CD25 i ilość limfocytów-helperów. Znaczący był wpływ na poziom B-limfocytów i mniej wyraźny – na poziomy komórek, wyrażających markery cytotoksyczne CD8 i CD16.

Tak więc, dynamika kryteriów immunologicznych przy działaniu procedur aplikacyjnych RMAL uwarunkowana jest przede wszystkim poaplikacyjną zmianą kojarzonego ze stresem hormonu cortisolu. Znaczące są efekty wywołanej przez RMAL dynamiki beta-endorfiny. AKTG w sposób znaczący określa tylko procesy aktywacji komórek immunokompetentnych.

Krymski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. S.I.Georgijewskiego

N.M.KAŁADZE, A.A.GORŁOW, N.G.LYAPKO, JU.N.LYAPKO-ARSZYNOWA